close

تماس با مدیر سایت جهت رزرو تبلیغات 09337931003


بیا دیدنی های رشت رو با هم سیر کنیم


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلا

اجاره ویلای ارزان فقط با 100 تومن

نحوه بهترکردن کارایی سمعک - صفحه 6

نحوه بهترکردن کارایی سمعک

درمان کم شنوایی با کمک سمعک

"بسیارخوب، من درستون منفی مواردی که نگرش من رانشان می دهد خرید سمعک زیمنس راقرارمی دهم، فکرمی کنم

پیرشده ام! که باعث می شودمن خیلی ناراضی باشم، اما حتی به نظرمن بلندکردن صدا خیلی احمقانه

وبیهوده به نظرمی رسد. افرادپیر می شوند، ودرواقع من بااین مورد موافق هستم، اما نه دراین

زمان. من بدترین دشمن خودم بوده ام که باعث بروزاین تغییر شده ام؛ من حاضرنشدم که بینایی ام

راچک کنم وبعدازآن تقریبا هنگام رانندگی به عابرین پیاده اصابت می کنم چون من اورا نمی بینم! که

این باعث شده من حتی در روشنایی روزنیز ازاین مسئله بترسم. خوب نشنیدن نیز ممکن است من

ویافرد دیگری را درخطرقراردهد؛ اکنون آن قابل پذیرش نیست،هست؟ من فقط می خواهم ازاین مانع

ذهنی ام ردشوم. بعدازاین مراحل ماباید چه کارکنیم؟"

ادیولوژیست بعدازگوش دادن به همه این ها، عکس العمل های مختلف دررابطه با یک فرد،

راگزارش می کند. درعین حال ادیولوژیست هم چنین متوجه شدکه تنها بوسیله گوش دادن، نقل

غیرشفاهی ملاحظه ومراقبت، بیماران احساس اطمینان واعتماد نسبت به این عکس العمل های

شخصی کردند.زمانی که بیمار افکارخودش راشنید، دراین صورت اوقادر خواهد بودکه موانعی که

خودش ایجادکرده رادرک کند وبنابراین توانایی بیشتری برای رسیدگی به آنها خواهد داشت.

مرحله 4: من مشکل دارم، من نیازبه کمک دارم وکمک می خواهم، ومن برای پذیرش کمک آماده ام

بیمار دراین مرحله به مااجازه می دهدکه به طورواضح بدانیم که هزینه های کم شنوایی خیلی

زیاداست، امامنافع حاصل ازعدم اقدام برای این کارغیرقابل قبول است. بیمارکاملا داشتن مشکل

شنوایی اش راقبول کرده است. پذیرش هرمشکلی درزندگی یک پیش نیازاست، قبل ازاینکه برای حل

مشکل کاری انجام شود واین موضوع به طورکامل ودقیق دربخش بعدی بحث شده است.

درسراسراین پروسه Help-seeking، بیماران مجموعه ای ازعکس العمل های فیزیولوژیک برای

زندگی با شنوایی آسیب دیده راتجربه می کنند. دربخش زیربه تعدادی ازاین عکس العمل هاتوجه شده

است.

منبع:

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d8%b2%db%8c%d9%85%d9%86%d8%b3-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در سه شنبه 15 مهر 1399ساعت 21:56 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 13

امکانات و روش های استفاده از سمعک

توصیه من برای کمک به شما به منظوربهترشنیدن، خرید سمعک ویدکس تقویت دنیای شمابوسیله سمعک می باشد. قبل

ازاینکه ماکارمان را ادامه دهیم، من نیازدارم که اطلاعاتی رادر مورد شما بدانم، براساس یک مقیاس

از1 تا10 شمابه من بگویید تاچه میزان برای دریافت سمعک آماده اید؟ که دراین مقیاس، 1 نشان

دهنده این است که اصلاموافق نیستید و10 نشان دهنده آمادگی کامل می باشد."

پاسخ هاهمیشه جالب توجه هستند وگاهی اوقات مطابق باچیزی که ماپیش بینی می کنیم نیست.

اگرپاسخ ها درمحدوده 1تا7 قراربگیرند، مامی فهمیم که بیمارهنوز برای پذیرش سمعک دارای شک

وتردید ونگرانی های ابرازنشده می باشد. این نیازهاباید بررسی شوند! صرف وقت برای این

مکالمات به هدرنمی رود، زیراخیلی محتمل است که بیماران بااعمال توجه به مشکلات آنها راضی

شوند. همانطورکه Stone وهمکارانش این اصل را ارائه کردندکه "بیماران تقریبا هیچ وقت بدون

احساس قابل درک تغییرنمی کنند".

برای کمک به بیماران دراین پروسه، مامی توانیم ازآنها درخواست کنیم که به طورمستقیم به قیمت

هاو مزایای ذکرشده درقبل توجه کنند. مایک تکه کاغذسفید برمی داریم ویک خط دروسط آن رسم

می کنیم وآن رابه دونیم تقسیم می کنیم، سپس یک علامت مثبت رادریک ستون ویک علامت منفی

درسمت دیگرمی گذاریم وبه بیمارمی گوییم که مثلا شما می گویید که درمیزان آمادگی 3 هستید.

اماسایر گفته های شما، نگرانی های مداوم درمورد خوب نشنیدن را پیشنهاد می کند. آیا شما می

توانید موارد مثبت ومنفی درمورد کمک شنوایی را برای من بگویید. من آنها راعلامت گذاری می

کنم، واین کاربه من کمک می کند که راجع به نظرات شما بهتربدانم. این پروسه درواقع به بیمار

کمک می کندکه سوالات زیر رابهتربفهمد: موانع من چه چیزهایی هستند؟

منبع:

https://tehransafir.com/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%B3/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در سه شنبه 15 مهر 1399ساعت 21:51 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

درمان کم شنوایی با سمعک

بیمار دراین مرحله می خواهد به این وضعیت اعتراف کند سمعک هوشمند وبا این مسئله که اونمی تواندبه خوبی

بشنود،موافقت کند. بااین حال، اودرذهننش مزایای قیمت راتجزیه وتحلیل می کند: کم شنوایی باعث

ناراحتی های جزئی شده است، اوکلماتی را ازدست می دهد، اما اومیزان استرس زیادی رابخاطرآن

احساس نمی کند؛ به عبارت دیگر، مزایای حفظ وضعیت موجود مهم تراز آنهایی که قیمتشان

کمتراست،می باشد.

مرحله 3: من مشکل دارم، من نیاز به کمک دارم، اما من کمک نمی خواهم

مراحل 2و3 خیلی مشابه هستند، اما تفاوت آنها در واژه های مورد استفاده به منظوردرخواست برای

نیازبه کمک می باشد. درفرهنگ ما، درخواست کمک راحت نیست. ما دراعتمادبه نفس و خودکفایی

خودمان را بهترین می دانیم. دراین مورد، درخواست برای کمک نه تنها به معنای اعتراف به داشتن

یک مشکل می باشد، بلکه به معنای تایید وجود ناتوانی وعدم سلامتی نیزمی باشد. وکمک

ادیولوژیست ها دراغلب اوقات استفاده ازسمعک می باشد- که توصیه ایست که باعیب وجود سمعک

روی گوش، نگرانی های مربوط به ظاهر وپیرشدن گره خورده است. این بیماران ممکن است کاملا

آگاه باشند که نیازبه کمک دارند، اما پذیرفتن نوع کمک ما درکل موضوع دیگری است. حال ما

چطور می توانیم به بیماران مرحله 2 و3 کمک کنیم که پیشرفت را انتخاب کنند؟

منبع:

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-96/3635738-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF


برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در سه شنبه 15 مهر 1399ساعت 21:32 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 13

ویؤگی هایی که سمعک ها را از هم متمایز می کند

همراهی بیمار به خارج ازمطب بدون دریافت کمک شنوایی به معنای شکست ادیولوژیست نیست. ما

مسئول تصمیمات بیمار نیستیم؛ سمعک هوشمند ماتنها برای حمایت ازتصمیمات آنها مسئولیم (مثل فراهم کردن کمک

شنوایی مطلوب زمانی که آنها می خواهند). درحقیقت، پیش بردن روند کاربا توصیه تقویت، زمانی

که بیماربه ما می گوید که به هیچ وجه به آن علاقمند نیست، امری غیراخلاقی است. شکست واقعی

درادیولوژی، درسمعک های مانده درکمد به جای اینکه مورداستفاده قرارگیرند می باشد. این

اطلاعات به مامی گویدکه ازبرخی ازجنبه های پروسه Help-seeking برای تعدادزیادی ازبیماران

چشم پوشی شده است.

پیش ازاین ما قرارگرفتن دریک دوراهی، زمانی که ازبیمارمی پرسیم که "شما امروزشنوایی تان

راچطورتوصیف می کنید؟" راذکر کردیم. بیمارممکن است تنها این رابگوید "من اصلا دوست ندارم

این مشکل راقبول کنم، اماممکن است همسرم درست بگوید. اوتنهاکسی نیست که این مشکل راذکر

کرده، ومن خودم نیزمتوجه مشکلاتی شده ام. اما پذیرش پیرشدن راحت نیست."

اگربیماربعد از ارزیابی شنوایی وتایید یک کم شنوایی این پاسخ رابدهد، خواننده ممکن است تعجب

کند که :چرا بیمار این را درابتدااین را نگفت؟ احتمالا پاسخ این پرسش این است: ما اغلب نیازداریم

که راهمان راآسان کنیم طبق چیزی که Stone وهمکارانش گفته اند و "مکالمه مشکل" نامیده می

شود. درک این واقعیت که این مکالمات شخصی هستند وبیان آنها برای بیمار راحت نیست، به

ادیولوژیست کمک می کند.

منبع:

https://www.isna.ir/news/98122821764/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در سه شنبه 15 مهر 1399ساعت 21:26 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 15

کلینیک سمعک

در سمعک‌ های هوشمند، مانند سمعک ویدکس علاوه بر پردازش دیجیتالی پیشرفته صداهای دریافتی، امکان ذخیره و نگهداری داده‌ها نیز وجود دارد. تجویز سمعک هوشمند این داده ها شامل نحوه استفاده کاربر از سمعک در محیط های مختلف می باشد. پس از یک تا دو هفته، ذخیره سازی داده ها بر روی دستگاه، تنظیمات مورد نیاز کاربر بصورت خودکار سنجیده می شود. و بر روی دستگاه اعمال می گردد. از آن پس با ورود فرد به هر محیطی، مکانیسم سمعک شروع به شناسایی محیط اکوستیکی کرده؛ و تنظیمات مربوط به آن محیط را به طور خودکار اعمال می کند.

در این مرحله الگوریتم های دقیق و پیشرفته سمعک، محاسبات و سریعی را انجام می دهند، و درک گفتار در آن محیط را به حداکثر می رسانند. به دلیل اینکه این سمعک ها، سطح مطلوب صوتی و میزان تقویت صوت ها برای فرد استفاده کننده را یاد می گیرند، به آنها سمعک هوشمند می گویند. از دیگر قابلیت های این گونه از سمعک ها تنظیم آنها با کامپیوتر است. که وجود کانال ها و باند های متعدد این تنظیمات را آسان تر و پیشرفته تر می سازد. سیستم ردیاب گفتار، همزمان با تقویت گفتار به کنترل و حذف صوت های مزاحم می پردازد. و استفاده از سمعک را برای فرد استفاده کننده ایده آل و لذت بخش می کند.

امروزه تکنولوژی بیسیم (وایرلس) نیز در سمعک های هوشمند استفاده می شود. که از بروزترین انواع تکنولوژی سمعک ها می باشد. لازم به ذکر است که قیمت سمعک بر اساس تکنولوژی های به کار رفته در آن تغییر می کند. این تکنولوژی قابلیت اتصال با وسایل الکترونیکی مثل لپ تاپ، تلفن، تلویزیون و … را فراهم می کند. سمعک های هوشمند برای انواع مختلف کم شنوایی کاربرد دارد. و در اندازه های مختلف نامرئی، داخل گوشی و پشت گوشی وجود دارد؛ که خوشبختانه شنوایی از طریق دستگاه را تا حد زیادی به شنوایی طبیعی نزدیک کرده است. انواع برند های سمعک نامرئی هوشمند شامل سمعک ویدکس ، سمعک استارکی ، سمعک اینترتون ، سمعک زیمنس ، سمعک فوناک ، سمعک یونیترون و سمعک اتیکن است.

کلینیک مدرن ارزیابی شنوایی و تجویز تخصصی سمعک تهران صفیر در تهران واقع در خیابان شریعتی، قلهک با مدیریت مستقیم آقای دکتر ایوب ولدبیگی متخصص شنوایی، تعادل و تجویز سمعک با استفاده از به روز ترین دستگاه ها و متدهای علمی تجویز سمعک واقع در تهران شمال (قلهک)، آماده خدمت گزاری به مراجعین محترم است. رسالت این مجموعه برطرف کردن مشکلات افراد کم شنوا و همچنین مشاوره به افراد با اختلالات شنوایی است. برخی از فعالیت های این مجموعه عبارتند از: ارزیابی های پایه و تخصصی شنوایی، ارزیابی عملکرد شیپور استاش، ارزیابی و درمان وزوز گوش (Tinnitus) با سمعک جدید دارای تکنولوژی حذف وزوز، و همچنین تجویز تخصصی انواع سمعک های نامرئی واقعی (IIC)، پشت گوشی، استخوانی، وایرلس و … است. کلینیک تجویز سمعک تهران صفیر به خاطر رفاه حال افرادی که در تهران هستند و قادر به مراجعه به مطب نیستند هم گزینه تجویز دقیق سمعک در منزل هم قرار داده است. برای مراجعین محترم خارج از تهران هم گزینه تجویز سمعک یک روزه در نظر گرفته است.

منبع : https://www.isna.ir/news/98122821764/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85


برچسب ها : سمعک استارکی , سمعک اتیکن , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , قیمت سمعک , خرید سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در يکشنبه 13 مهر 1399ساعت 11:04 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

بازنمایی شنوایی سمعک

فرکانسهای پایین سبب ایجاد تغییرات رفتاری براساس تغييرات ساختاري وعملكردي می شوند. این لینک محدودهء ادراك فضايي نرونهاي قشر شنوايي نه تنها تحت تاثير تعاملات دوگوشي ودریافت فرکانسهای پایین وسعت مي يابد، بلكه وي‍‍ژگيهاي گوش خارجي كه درجهت يابي صدا درسطح قائم موثراست، درشكل پذيري وپلاستیسیتی نرونهاي قشري نیز مشارکت دارند. بنابراين نتيجه مي شود كه بلوغ حساسيت فضايي قشر شنوايي اوليه ((Al به جاي آنكه توسط عوامل مركزي تامين شود تحت كنترل عوامل محيطي قرار دارد.

حس بينايي درتشكل وبلوغ پاسخهاي شنوايي نقش راهنما دارد. اگرسيگنالهاي بينايي دردوران كودكي آسيب ببينند، بازنمايي شنوايي دركوليكولوس فوقاني بدليل اختلال دررشدهنجارآسيب مي بيند. مشكلات بينايي دراثرجراحي يا ضربه هاي وارد به سر مي توانند توازن فضايي شنوايي درهستهء كوليكولوس فوقاني را مختل نمايند، اين اختلال حتي درشرايطي كه نشانه هاي محیطی جهت يابي صدا هنجارهستند ايحادمی شود.منطقهء شنوایی خلفی (PAF) و منطقهء شنوایی قدامی (AAF) دروظايف جهت يابي فضايي ودرك الگوي زماني اصوات مشاركت دارند. آسيب به PAF موجب بروزاختلالاتي درجهت يابي مي شود، اما درالگوهاي تمايزودرك زماني وقايع بي تاثيراست. درحاليكه آسيب به AAF موجب بروزاختلالاتي درالگوهاي تمايزودرك زماني مي شود، اما درجهت يابي بي تاثيراست.

مکانیسم جهت یابی صدا براساس اختلاف شدت بین دوگوشی کدبندی مکانی نامیده می شود درعميق ترين لايهء كوليكولوس فوقاني تعیین منبع صدا براساس کدبندی مکانی انجام می گردد. اما درهسته های کولیکولوس تحتانی، تالاموس وقشرمغزشواهدی از کدبندی مکانی وجود ندارد ومكانيسم اصلي براي جهت يابي براساس کدبندی زماني(فركانسهاي پايين) است. همچنین فيبرهاي عصبي درقشرمغز به منابع صوتي ديگرطرفي حساسيت بیشتری دارند. با افزايش شدت صوت درمحيط اين تمايل کاهش مي يابد ویا اینکه ازبین می رود. اين مكانيسم را نمي توان براساس تئوري مكاني يا عملكردهاي رفتاري توجيه نمود.

حساسيت به ILDs بلافاصله بعدازتولد، عملكردي مشابه بزرگسالان دارد. درحاليكه حساسيت به lTD براساس اكتساب تجربيات شنوايي ودريافت وروديهاي حسي محيطي احرازمي گردد وبه آرايش مجدد نرونهاي مجموعهء زيتوني فوقاني وابسته است.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در سه شنبه 15 مهر 1399ساعت 21:19 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 15