close

تماس با مدیر سایت جهت رزرو تبلیغات 09337931003


بیا دیدنی های رشت رو با هم سیر کنیم


اجاره ساعتی انواع خودروهای لوکس بدون ضامن


اجاره ویلا

اجاره ویلای ارزان فقط با 100 تومن

نحوه بهترکردن کارایی سمعک - صفحه 2

نحوه بهترکردن کارایی سمعک

بررسی شرایط روحی افراد کم شنوا با استفاده از سمعک

مراحل 1تا6 باید حتی کلیک کنید درصورت محدود بودن زمان نیز انجام شوند. مراکزدرمانی باید قرارملاقات

پیگیری راسریعا ترتیب دهند، بطوریکه والدین بتوانند درعرض یک هفته بعد برای کسب اطلاعات

بیشترواخذتصمیم بازگردند. اگرچه به نظرمی رسدکه این پیشنهاد یک عمل مرسوم ومعمول می باشد،

اما این عمل درهمه جاصورت نمی گیرد. به عنوان مثال، والدین مراجعه کننده به یک مرکز درمانی

که کم شنوایی نوزادشان به تازگی تشخیص داده شده، گزارش کرده اند که به آنهاگفته شده امکان

ملاقات بعدی برای 2ماه بعدمی باشد وتنها زمانی که این والدین باعصبانیت باآنها برخوردکرده اند،

یک قرارملاقات درطول هفته بعد رابرایشان ترتیب داده اند.

سازگاری باواقعیت جدید

زمانی که والدین کم کم این وضعیت راباورمی کنند، آنهابرای مدت زمانی احساس افسردگی یا

درماندگی می کنند، درحالی که آنها تلاش می کنند که باپیامدهای این تشخیص نیزکناربیایند.

سایرعکس العمل هامثل افسردگی، غم واندوه، سردرگمی وآسیب پذیری ممکن است دوباره درزمان

های پیش بینی نشده درخانواده ظاهرشوند. Laterman به مایادآوری می کندکه اگردرمانگر از

خانوداده ها انتظارداشته باشد که درهمان زمان برغم واندوه خودغلبه کنند، توقع نامناسبی است؛

خانواده ها این حق رادارند که به صورتی که دلشان می خواهد احساس کنند، ودرمانگران بایداز

قضاوت خودداری کنند. باگذشت زمان بیشتروالدین می توانند نگرششان را ازاینکه والدین یک کودک

داراری کم شنوایی هستند به این نگرش که والدین یک کودک کامل باواقعیت جدید هستند، تغییردهند؛

اگرچه این روند ممکن است برای برخی والدین نسبت به والدین دیگر سخت ترباشد.

آزمایشگران ممکن است به طورناخواسته باتاکیدبرمسائلی که نگرانی های اولیه والدین نیستند،

استرس آنها راافزایش دهند. برای مثال ممکن است ادیولوژیست ها به محض فیتینگ اولیه سمعک

برای یک کودک براین مسئله تاکیدکنند " خانم R شماباید مطمئن شوید که پسرشما درهمه ساعات

بیداری ازاین سمعک استفاده می کند، تنها دراین صورت بهترین شرایط برای توسعه گفتاروزبان

اوفراهم می شود." درحالی که او بایدبه این موضوع توجه می کرد که ممکن است "توسعه

گفتاروزبان" برای والدین هیچ معنایی نداشته باشد، یااینکه ممکن است برای آنهابه این معناباشد که

آنهاباید نقش شان را ازوالدین دوست داشتنی به عنوان درمانگر کودکشان تغییر دهند.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در شنبه 8 آذر 1399ساعت 11:47 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 10

دنیای متفاوت استفاده از سمعک

سایرگزینه ها برای مدیریت وزوز اینجا به روش های پروتزی، مشاوره یا ترکیبی ازاین دو متکی می

باشد. Folmer و Carroll پیشنهاد کردند که هدف ازدرمان، حذف وزوز نیست بلکه به وجود آوردن

این امکان برای افراد می باشد که "به وزوزشان توجه کمتری کنند". سمعک ها، تولیدکننده های

نویز وسایرماسکرها سالیان بسیاری برای درمان وزوز استفاده شده اند. هدف ازاین گونه درمان ها،

کاربرد یک صدای خارجی به منظورکاهش آگاهی نسبت به وزوز می باشد. برخی بیماران باگوش

دادن به موزیک زمینه وصداهای محیطی مثل صدای آب جاری، وزوزشان کاهش یافت. استفاده

ازسمعک برای بزرگسالان باکم شنوایی حسی عصبی ممکن است پوشش کافی برای کاهش تاثیر

وزوز را فراهم کند. برای سایرافراد دارای وزوز یک وسیله پوشش ear-level یا وسیله ای که

پوشش وتقویت راترکیب می کند، ممکن است سودمند باشد. استفاده از CIs نیزبرای اکثرافراد منجر

به کاهش شدت وزوز می شود. علاوه براین، بسیاری ازافرادی که ازوزوز رنج می برند، کاهش

موقتی وزوز یاحذف وزوز (یعنی مهار باقیمانده) رابعد از پایان استفاده از masker یا CI گزارش

می کنند. یک سودمندی ثانویه که توسط این بیماران گزارش شده، این است که آنها با استفاده از

سمعک یا ماسکر احساس افزایش کنترل روی وزوزشان را دارند.

Mckenna وهمکارانش بامطالعه روی بیماران نورواتولوژی که به دنبال درمان وزوز بودند،

گزارش کردند که 45% این بیماران اضطراب فیزیولوژیک قابل توجه را تجربه کرده اند. مشاوره

ممکن است برای کاهش اضطراب موثرباشد. محدوده متدهایی شامل تکنیک های relaxation

تادرمان بیوفیدبک وهم چنین درمان رفتار شناختی توصیه شده اند. یکی از روش های درمان وزوز

که به طور وسیع مورد بحث قرارگرفته، Tinnitus Retraining Therapy (TRT) می باشد.

براساس یک مدل نوروفیزیولوژیک که درآن هم به درک شنوایی وهم وابستگی عاطفی توجه شده

است، TRT راهنمایی های مشاوره ای که علت های وزوز وعکس العمل نسبت به آن رابررسی می

کند را باصدا درمانی که به طورمطلوب منجر به کاهش آگاهی از وزوز می شود، ترکیب می کند.

درنتیجه مشخص است که درمان های مختلفی امیدواری برای تسکین وزوز راپیشنهاد می کنند. به

منظور دست یابی به یک بحث کامل ودقیق درمورد وزوز به فصل 33 مراجعه کنید.

منبع:


برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 آذر 1399ساعت 12:49 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 10

مشاوره برای انتخاب سمعک

به طورمعمول شدت وزوز ازطریق سایت مصاحبه وپرسشنامه ارزیابی می شود (مثل پرسشنامه معلولیت
وزوز Iowa، پرسشنامه معلولیت وزوز). هدف ازاین کار باید تعیین چگونگی آزردگی فرد از وزوز
واینکه فرد باچه درجه ای از وزوز اذیت می شود وهم چنین تعیین فعالیت هایی که تحت تاثیرقرار
گرفته اند واحساس منفی مربوط به وزوز باشد. افراد دارای این اختلال باید درمورد مشکلات
تمرکز، شنوایی، خواب وانجام وظایف وهم چنین اثر روانی-اجتماعی وزوز مورد پرسش قرار
گیرند. توصیف بلندی، شدت، کیفیت ونوسانات وزوز مفید می باشد. تاریخچه استفاده ازداروهای
اتوتوکسیک، قرارگیری درمعرض نویز، ضربه به سر، اختلالات نورولوژیک ودرمان های صورت
گرفته ووضعیت های دارویی وابسته (مثل فشارخون، چاقی ودیابت) باید بدست آید. افراد باشکایات
شدید وزوز باید به منظورتعیین وضعیت های قابل درمان پزشکی، برای انجام ارزیابی پزشکی
ارجاع داده شوند. برای بزرگسالان با شکایات وزوز، یک ارزیابی ادیومتری کامل نیز باید به
منظورتعیین بلندی وفرکانس وزوز ودرصورت امکان استفاده ازتکنیک های matching، انجام
شود.
پیشنهاد به فرد برای اینکه یاد بگیرد با این وضعیت زندگی کند، ایده خوبی نیست. این روش ممکن
است درواقع اثر وزوز را تشدید کند. برای مثال برخی افراد ممکن است به دلیل شکایات شان
احساس گناه کنند یا ازاین که نمی توانند هیچ کاری انجام دهند احساس عصبانیت کنند.
مداخلات مختلفی شامل درمان های پزشکی وجراحی ممکن است علائم وزوز راکاهش دهند. درمان
های دارویی به عنوان درمان ممکن برای وزوز پیشنهاد شده است اما اطلاعاتی درمورد کارایی
اندک یاعدم کارایی این قبیل روش ها یافت شده است. بااین حال، ممکن است کاهش یاحذف مصرف
برخی داروها ازقبیل آسپیرین یا داروهای ضدالتهاب درصورت امکان، برای تسکین وزوز پیشنهاد
شود. استفاده ازداروهای آرام بخش برای تسکین اضطراب واسترس وهم چنین داروهای
ضدافسردگی برای تسکین افسردگی واختلالات خواب نیز مفیداست. با این حال، درمان هایی ازقبیل
استفاده از ginkgo biloba وطب سوزنی برای تسکین وزوز، موثرنیست. درمان های جراحی
اتواسکلروز وموارد شدید بیماری منیر می تواند سودمند باشد. علاوه براین، کاهش مصرف کافئین
ونمک در رژیم غذایی نیز می تواند مفید باشد.

منبع:


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 5 آذر 1399ساعت 12:46 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 8

تکنولوژی کمک شنوایی مانند سمعک

تکنولوژی کمک شنوایی به منظورکاهش مشکلات ایجادشده کلیک کنید به علت کم شنوایی فراهم شده است

وشامل تجهیزاتی ازقبیل تقویت کننده های شخصی، سیستم های ارتباط ازراه دور، سیستم های تقویت

کننده مکان های بزرگ، سمعک های تلویزیونی و وسایل هشداردهنده می باشد. برخی تجهیزات

کمک شنوایی می توانند به منظوربستن gap هنگام ارتباط درمکان های بزرگ ودرمحیط های

نویزی، به همراه سمعک به کارروند واین درحالی است که بسیاری ازاین تجهیزات stand alone

هستند ونیازبه یک وسیله همراه ندارند. تجهیزات کمک شنوایی باتوجه به علاقه ونیازهای مصرف

کنندگان وهم چنین بوسیله قانون سال 1990 امریکابرای افراد دارای معلولیت (ADA) که دست یابی

به ارتباط برای همه افراد دارای ناتوانی راتضمین می کند، توسعه پیداکرده اند.

تحت عنوان III توافق عمومی ADA، دست یابی به ارتباط درساختمان های عمومی وفضای باز،

مکان های اسکان، مکان های سروغذا ونوشیدنی، نمایشگاه ها ومحل های تفریح وسرگرمی، مکان

های تجمع عمومی، فروشگاه ها، مکان های خدماتی وپایگاه های حمل ونقل عمومی تضمین شده

است. تلفن های متنی، رمزگشاهای برنامه های تلویزیونی، نسخه قابل چاپ متون بزرگ، مترجمین

زبان اشاره ووسایل کمک شنوایی ممکن است دراین مکان ها مفید باشند. عنوان IV برای ارتباط

ازراه دور، دست یابی به ارتباط تلفنی را برای همه افراد باشنوایی آسیب دیده تضمین می کند وبرای

این کارازتجهیزاتی مثل سیستم های تقویت کننده استفاده می شود، که این سیستم ها کاربرد سخت

افزارهای تلفنی مرسوم رابه همراه یک تلفن متنی وباکمک های اپراتورترکیب می کند که این

اپراتورسریعا متون تایپ شده دریافت شده ازطریق یک TTY رابرای فرد باشنوایی نرمال به صدا

تبدیل می کند وبه طورعکس، اطلاعات گوینده رابرای فرد با آسیب شنوایی به متن تایپ می کند.

تجهیزات کمک شنوایی مختلفی دردسترس می باشند.

منبع:

https://tehransafir.com/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در دوشنبه 3 آذر 1399ساعت 11:53 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 8

تجهیزات قابل کاشت سمعک حلزونی

تعدادزیادی ازبزرگسالان باکم شنوایی شدید تاعمیق، اینجا را کلیک کنید به ویژه آنهایی که بعداززبان آموزی دچارکم
شنوایی شده اند، برای کاشت حلزون انتخاب می شوند. حدود 10% ازبزرگسالان کم شنوا ممکن است
برای کاشت حلزون کاندید شوند. ضوابط کاشت حلزون هیچ شرطی برای حداکثرسن برای کاشت
تعیین نکرده اند، به نحویکه بزرگسالان 80s و90s باموفقیت کاشت شده اند. فاکتورهایی وجود دارند
که ممکن است قابلیت یک فردمسن برای سودبردن ازکاشت حلزون را تحت تاثیرقراردهد. پیشنهاد
شده است که درافراد مسن ممکن است به علت تحلیل گانگلیون مارپیچی، پیرگوشی مرکزی و
خطرهای جراحی، کاشت حلزون نتیجه ضعیف تری داشته باشد. مشکلات جراحی که باید به آنها
توجه داشت شامل موارد التیام جراحات، وجود دیابت، فشارخون یا سایرمشکلات عروقی می باشد.
برخی وضعیت های پزشکی مثل اختلالات ریوی وکلیوی مکن است مانع ازکاربرد بیهوشی شوند.
درانتخاب افراد مناسب برای کاشت، باید درمورد بیماران با این گونه ریسک ها احتیاط کنیم.
درگزارشات اخیر، اخبارخوبی برای ردبسیاری ازاین نگرانی ها پیشنهاد شده است. Cathelin
وهمکارانش یک گروه بزرگسالان باکاشت حلزون باسن بیشتراز 70 سال رابا یک گروه جوان تر
مقایسه کردند وبهبود قابل توجهی درعملکرد شنوایی صرف نظرازسن مشاهده کردند وهیچ گونه
عوارض جراحی نیزدرهردوگروه مشاهده نشد. Francis وهمکارانش دربررسی یک گروه
بزرگسالان کاشت شده 50 ساله وبالاتر، بهبود قابل توجهی در درک گفتار، سطح فعالیت های
اجتماعی ومیزان اعتمادبه نفس آنها، گزارش کردند. Vermeire وهمکارانش سه گروه ازبزرگسالان
را مورد مطالعه قرار دادند ( ≤ 55 ساله، 56 تا 69 ، ≥ 70 ساله )؛ آنها بهبود دربازشناسی گفتار
ومیزان کیفیت زندگی درهرسه گروه راگزارش کردند بااین حال میزان بهبود درگروه مسن تر
(بادرنظرگرفتن متوسط آستانه های تون خالص بعدازعمل) نسبت به دوگروه دیگرکمتر بود. پیشرفت
درتکنولوژی کاشت وهم چنین درک بهترازتاثیر کاشت روی مکانیسم شنوایی مرکزی، سودمندی
کاشت دربزرگسالان با CIs را افزایش می دهد. به منظور دست یابی به یک بحث کامل ودقیق
درمورد CIs به فصل 40 مراجعه شود.
یکی ازمزایای افزوده کاشت دربزرگسالان تسکین وزوز می باشد. دریک بازبینی روی منابع موجود
درباره CI، نتایج 17 مطالعه نشان داد که اکثریت بزرگسالان با CI، کاهش شدت وزوزشان راگزارش
کرده اند وتنها تعداد اندکی (<9%) افزایش شدت وزوزشان راگزارش کرده اند.نکته جالب توجه این
است که اگرچه به طورمعمول CIs به صورت یکطرفه به کارمی رود اما برخی افراد کاهش وزوز
دوطرفه راگزارش کردند.

منبع:


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در دوشنبه 3 آذر 1399ساعت 11:47 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 8

اطلاع رسانی مناسب برای افرادی که از سمعک استفاده می کنند

لب خوانی، عمل تشخیص یک پیام خرید سمعک استارکی بامشاهده لب، زبان، دهان وحرکات فک فرستنده پیام می باشد.

لب خوانی یک مولفه بنیادین گفتارخوانی می باشد، وگفتارخوانی پروسه ای است که گفتار مرئی

وعوامل غیرگفتاری که مربوط به شناسایی پیام گفته شده تلقی می شوند، راترکیب می کند.

گفتارخوانی ممکن است علاوه برلب خوانی شامل توجه به حالت چهره، حرکات بدن وحالت دست

فرستنده پیام نیز باشد. گفتارخوانی با کمک نشانه های بافتی، محیطی وموقعیتی نیزمی باشد.

درحالیکه افراد با آسیب شنوایی ازاستفاده ازهمه نشانه های شناسایی پیام موجود سود می برند، اما با

افزایش کم شنوایی، این افراد تنها به وابستگی به لب خوانی متمایل می شوند. لب خوانی و

گفتارخوانی اساس سیستم ارتباط بینایی که اکثرافراد با آسیب شنوایی به آن متکی هستند راتشکیل می

دهند. پروسه ارتباط بینایی توسط فرستنده (گوینده)، گیرنده (شنونده)، پیام وعوامل موقعیتی یا محیطی

تحت تاثیرقرار می گیرد.

عوامل مربوط به گوینده پیام شامل مشخصات صورت (مثل وجود مو روی صورت، شکل دهان

منحصربه فرد وحرکات زبان)، حالت چهره، آشنایی با شنونده، سرعت گفتار وسایر رفتارها وویژگی

ها (مثل لهجه وزبان)، می باشد. احتمال به خطرافتادن ارتباط بینایی موفق درگوینده ای که نمی تواند

ارتباط چشمی اش رابا شنونده حفظ کند، درحال جویدن غذا صحبت می کند ودهانش رابا دستانش یا

با شی دیگری می پوشاند، وجود دارد.

عوامل مربوط به گیرنده پیام شامل حدت بینایی، مهارت های ادراک بینایی، باقیمانده شنوایی با

سمعک یابدون سمعک، مهارت های ارتباط بینایی، توجه به وظیفه ارتباطی وآشنایی با خصوصیات

فردی گوینده مثل مهارت های زبانی وشیوه صحبت کردن او، می باشد. جرات ورزی شنونده در

"مدیریت صحنه" موقعیت ارتباطی، برای بهینه ساختن فرصت دست یابی به ارتباط موفق (مثل به

حداقل رساندن نویز مداخله کننده، اجتناب ازنگاه خیره) نیزاز عوامل تاثیرگذار می باشد.

منبع:


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 28 آبان 1399ساعت 12:10 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 9

مطالب مناسب برای انتخاب سمعک

انتخاب تجهیزات کمک شنوایی فروش سمعک اینترتون علاوه برتوجه به مزیت ها ومحدودیت های وسیله، باتوجه به نیازها

وسلیقه کاربر صورت می گیرد. دراین موارد باید توانایی های شنیداری فرد وتوانایی اوبرای

خریدونگهداری وکار باوسیله رادرنظربگیریم. تعیین این موارد ضروری است که آیا کاربرمورد

نظر دارای دقت بینایی وتوانایی حرکات دستی برای اینکه بتواند به تنهایی باوسیله کارکند، آن را

روشن وخاموش کند، باطری های آن راعوض کند، آن راتنظیم کند وهم چنین اینکه درمواقع لزوم آن

راباوسیله همراه دیگری جفت کند، می باشد یانه. زمانی که فرد ازتقویت کننده شخصی وسیستم های

تقویت کننده تلفن استفاده می کند، حفظ حریم شخصی فرد باید درنظرگرفته شود. سازگاری کلی تلفن،

تلویزیون، زنگ درودیگر سیستم هابا تجهیزات کمک شنوایی نیزباید درنظرگرفته شود. توجه به این

فاکتورها درانتخاب یک وسیله به اطمینان ازپذیرش وکاربرد مطلوب آن کمک می کند. بررسی

نیازهای مرسوم به منظور راهنمایی برای انتخاب وسیله، عملی مفید است. نیازهای ارتباطی درخانه،

محل کار، مراکزتحصیلی ونیازهای موجود هنگام سفر باید درنظرگرفته شوند (پیوست 42.1 نمونه

ای ازاین بررسی نیازها رانشان می دهد). یک بحث کامل ودقیق درمورد تجهیزات کمک شنوایی

درفصل 43 موجود می باشد.

آموزش ارتباطی

اولین برنامه های AR بزرگسالان، دربیمارستان های جنگ جهانی دوم توسعه پیداکرد وزمینه ای را

برای توسعه ساختار مرسوم مدیریت کم شنوایی ومشکلات ارتباطی وابسته، فراهم کرد. این شیوه

دستورالعملی را برای آموزش ارتباطی به ویژه لب خوانی/گفتارخوانی وتربیت شنوایی، ارائه کرد.

امروزه آموزش ارتباطی هم چنان یک بخش مرکزی ازروند مدیریت افراد کم شنوا می باشد.

منبع:

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%88%d9%86/



برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 28 آبان 1399ساعت 12:03 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 10

چه کنیم تا کارایی سمعک مورد استفاده مان افزایش یابد

تکنولوژی ارتباط ازراه دور خرید سمعک فوناک همانند تلفن های تقویت کننده ومتنی. تقویت کننده های تلفن ممکن است به شکل های زیرموجود باشند: 1)تلفن های سخت افزاری (self-contained)، 2)تقویت کننده های با رسیورسیمی (in-line) 3)تقویت کننده های وصل شده به رسیورتلفن. تلفن های تقویت کننده سیمی وبی سیم ممکن است تاحد 55dB بهره فراهم کنند. برخی تلفن های تقویت کننده دارای ویژگی هایی مثل تاکید فرکانسی بالا یاپایین، ولوم کنترل، زنگ چشمک زن، صدای زنگ بلند، دکمه های بزرگ، گوشی های سازگاربا تله کویل وعملکرد چندحافظه ای می باشند. تقویت کننده های In-Line ممکن است تاحد 40dB بهره فراهم کنند وبرخی ازآنها به منظورشکل دادن به سیگنال تقویت شده مطابق باسلیقه شنونده، مجهزبه تون کنترل می باشند. درنهایت، تقویت کننده های قابل حمل که بوسیله یک بندلاستیکی بادوام به گوشی تلفن وصل می شوند، ممکن است تاحد 30dB بهره فراهم کنند. برای افرادی که سطح توانایی شنیداری شان مانع ازسودمندی کاربرد تقویت کننده شود، تلفن های متنی (TTYs، TDDs) موجودمی باشند. علاوه براین، کامپیوترهای شخصی ووسایل فرستنده متن، روش های پرطرفدار انتقال پیام های تایپ شده می باشند.سیستم های ارتباط گروهی وفردی مکان های بزرگ، مثل مدوله سازی فرکانس (FM) وسیستم های حلقه القایی وفروسرخ. سمعک های تلویزیونی (Television Aids)، که ازهردو تکنولوژی تقویت کنندگی ورمزگشایی استفاده می کنند. یکی ازانواع این وسایل تقویت کننده ازتکنولوژی فرکانس رادیویی (RF) استفاده می کند که سیگنال ها را به صورت وایرلس درطول مسافتی تا حد 300 feet انتقال می دهد. بعدازسال 1993 درامریکا زیرنویس بسته (CC) روی همه تولیدات تلویزیون موجود برای فروش که دارای لامپ تصویر13inch یابزرگترباشند، موجود می باشد.

منبع:

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d9%81%d9%88%d9%86%d8%a7%da%a9/


برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در چهارشنبه 28 آبان 1399ساعت 12:00 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 10

ركاهش فيدبك به وسيله كنترل فاز سمعک

متاسفنه فركانس هايي كه فيدبك اتفاق مي افتد خرید سمعک استارکی در كل زمان ثابت نمي ماند. به خاطر بياوريد كه نوسان ها در فركانس اي با پاسخ صحيح فاز اتفاق مي افتد اگر قالب كمي در گوش حركت كند، يا شخص فك اش را حركت دهد ( و بنابراين محصول گيجگاهي- فكي اش) كلاه بپوشد يا دستش رانزديك گوشش قرار دهد، مشخصات مسير نشت مي تواند تغير كند بنابراين فركانس نوسان هم مي تواند تغير كند اين يعني اينكه حالا يك ناچ در فركانس ديگري احتياج شده نوسان مي تواند كاملاً جلوگيري شود تنها اگر ناچ ها به اندازه كافي پهن و زياد باشند كه همه فركانس هاي نوساني ممكن را پوشش دهند يعني در حالتي كه در هر فركانسي بهره كوچكي وانهاده شود.

بهترين اجزا اين نوع فيلترينگ وقت است كه سمعك به طور پيوسته خروجي اش را مانيتور مي كند تا نوسان فيدبك را آشكار كند، فركانس نوسانر ا اندازه گيري كند و به طور اتوماتيك پاسخ بهره فركانسي را تنظيم مي كند تا از تداوم آن جلوگيري كند اين قبيل عملكرد اتوماتيك اغلب به عنوان بهترين فيدبك searchand destroy ناميده مي شود.

كاهش فيدبك به وسيله كنترل فازبخش قبلي چندين روش كه سمعك در موضوع فركانس ها مي تواند كاهش يابد بعضي از اين روش ها به طور غيرعمدي پاسخ تقويت كننده را تغيير مي دهند بسته به شانس اين تغيير فاز ممكن است به جلوگيري از نوسان فيدبك كمك كند يا ممكن است ان را برگرداند.

منبع:

https://tehransafir.com/%d8%b3%d9%85%d8%b9%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c/


برچسب ها : سمعک اتیکن , سمعک استارکی , سمعک اینترتون , سمعک زیمنس , سمعک فوناک , سمعک ویدکس , سمعک یونیترون , سمعک , خرید سمعک , قیمت سمعک , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در دوشنبه 26 آبان 1399ساعت 11:58 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 12

دلايل استفاده از كنترل فيدبك الكترونيكي سمعک

وقتي كه بهره بيشتر احتياج باشد فروش سمعک استارکی به طور ويژه اي براي افراد با كم شنوايي شديد و عميق مفيد است يا براي كساني كه تمايل دارند مدل سمعك شان كوچكتر از مدل بدون فيدبك باشد.
وقتي كه earshell باز احتياج داريم اين به طور خاص براي كساني با كم شنوايي متوسط در فركانس هاي پايين و كم شنوايي شديد در فركانس هاي بالاتر مفيد است
شكل 7.11(پاسخ فركانسي يك سمعك چهار كاناله كه در آن براي جلوگيري از فيدبك صوتي بهره منطقه فركانسي 2 تا 4 كيلوهرتز كم شده است)
مقدار ايمن مي تواند توسط موارد زير تعيين شود : پزشك در زمان فيتينگ_ اين كار توسط پزشك(درمانگر)به وسيله انتخاب حداكثر بهره اي كه فقط از نوسان اجتناب كند يا توسط پزشك كه آستانه تراكم را تا توقف نوسان افزايش مي دهد به دست مي آيد: سيستم فيتينگ در زمان فيتيگ- اين كار به وسيله انجام يك آزمون فيدبك in-situ بدست مي آيد كه سيستم فيتيمگ به طور اتوماتيك بهره را در هر كانال افزايش مي دهد تا مقداري كه سيستم فيتينگ وقوع نوسان را كشف كند.
سمعك وقتي كه آن روي گوش گذاشته مي شود اين كار به وسيله سمعك كه بهره را در يك كانال كاهش مي دهد هر گاه سمعك وقوع نوسان را در همان كانال كشف كند.
فيلترهاي ديجيتال (شكل 2.7.2) مي توانند حتي كنترل دقيقتر شكل پاسخ بهره – فركانس را فراهم كنند. فقط يكبار فركانس هايي كه مي توانند باعث نوسان فيدبك شوند كشف مي شوند. ناچ هاي باريگ مي توانند در پاسخ بهره فركانسي حول و حوش هر يك از اين فركانس جاسازي شده باشند. سيستم هاي نشان دهدي عمومي اين تكنيك را به طور موثري چندين سال است كه استفاده كرده اند.

منبع:



برچسب ها : قیمت سمعک , خرید سمعک , سمعک , سمعک یونیترون , سمعک ویدکس , سمعک فوناک , سمعک زیمنس , سمعک اینترتون , سمعک استارکی , سمعک اتیکن , تلویزیون سری M سامسونگ
+ نوشته شده در دوشنبه 26 آبان 1399ساعت 11:55 توسط دکتر شنوایی شناس سمعک تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر | | تعداد بازدید : 9